de signkeur GEDRAGScode

Alleen signbedrijven die zich commiteren aan onze gedragscode, mogen het Signkeur keurmerk voeren en staan onder toezicht van de Stichting.

De Stichting Keurmerk Signbedrijven beoogt bedrijven en organisaties te beschermen tegen signbedrijven die ondeugdelijk werk afleveren en heeft als doel de kwaliteit van de afgeleverde producten en dienstverlening van signbedrijven te verhogen. Door de Stichting Keurmerk Signbedrijven gecertificeerde signbedrijven voeren het logo van het signkeurmerk Signkeur¯. Het Keurmerk betekent dat het aangesloten signbedrijf vanaf dat moment zich contractueel heeft vastgelegd tot naleving van deze Keurmerkcode.

Ieder signbedrijf met het Signkeur keurmerk committeert zich met deze gedragscode en zal deze naleven. De keurmerkhouder informeert zijn medewerkers en eventuele onderaannemers over deze gedragscode en ziet erop toe dat zij zich hieraan houden. Indien de keurmerkhouder de gedragscode niet volgt, kunnen klanten of andere belanghebbende partijen dat voorleggen aan het bestuur van de Stichting Keurmerk Signbedrijven.

Wet- en regelgeving
Keurmerkhouder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waarborgt de privacy van de klant gelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt. Keurmerkhouder respecteert en handhaaft met name de wettelijke zicht- en opzegtermijnen waarbinnen de afnemer een overeenkomst kan ontbinden. 

De keurmerkhouder
De keurmerkhouder is werkzaam in de signbranche of specialistische delen hiervan.

De identiteit van de keurmerkhouder, waaronder alle algemene Kamer van Koophandel gegevens, adresgegevens, algemene voorwaarden, alsmede alle relevante informatie zijn bekend bij Stichting Keurmerk Signbedrijven en komen vrij ter inzage op de website www.signkeur.nl. Wijzigingen in Kamer van Koophandel gegevens worden binnen 14 dagen doorgegeven aan de Stichting, middels het verstrekken van een kopie van het nieuwe KvK uitreksel. De uiteindelijke identiteit van alle aandeelhouder(s), al dan niet via tussenliggende bedrijven, is een natuurlijk persoon. 

Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar langer dan twaalf maanden zelfstandige. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) of tijdens haar duidelijk kenbaar gemaakte openingstijden, telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een vestigingsadres (geen postbus).

Aspirant keurmerkhouder is een keurmerkhouder, met dien verstande dat hij minder dan 12 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of zelfstandige is. Aspirant keurmerkhouders zijn te herkennen aan het woord 'aspirant' in het keurmerklogo. 

Iedere keurmerkhouder stelt zijn bedrijfsinformatie ter beschikking voor publicatie op de website Signkeur.nl. De Stichting Keurmerk Signbedrijven publiceert op haar website een overzicht van de keurmerkhouders die toestemming van de Stichting Keurmerk Signbedrijven hebben gekregen voor het gebruik van het Signkeur keurmerk logo. Daarbij zorgt de stichting ervoor dat in dit overzicht een link geplaatst wordt naar de website van de keurmerkhouder.

Ethische code
Klanten en medewerkers van de keurmerkhouder  worden niet gediscrimineerd naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geaardheid, geslacht of leeftijd, et cetera. De werksfeer tolereert nooit seksuele intimidatie en persoonlijke bevoordeling ten koste van anderen.

De keurmerkhouder is zeer terughoudend bij het aanbieden of ontvangen van gratis diensten of geschenken (met een waarde hoger dan 100 euro) en houdt een scherpe balans tussen vriendendienst en mogelijke beinvloeding.

De keurmerkhouder is integer en voorkomt elke vorm (of zelfs de schijn) van belangenverstrengeling en maakt geen afspraken met marktpartners over prijzen en marktverdeling.

Klantenservice
De keurmerkhouder biedt klanten een telefoonnummer en een e-mail adres om zijn klantenservice te bereiken. De keurmerkhouder geeft aan gedurende welke tijden hij bereikbaar is voor klanten.

Klanten worden op een correcte en eerlijke manier behandeld.  De Keurmerkhouder streeft naar optimale klanttevredenheid en geeft klanten alle informatie zoals standaards, kwaliteitsnormen, onderhoud- en/of gebruiksvoorschriften, zodat de klant optimaal, veilig, milieu - en onderhoudsvriendelijk, energie efficient en duurzaam kan werken met de geleverde producten.

Alle klanten kunnen ervaringen met keurmerkhouders langs elektronische weg melden bij de Stichting Keurmerk Signbedrijven. De keurmerkhouder wordt uitgenodigd om te reageren op de ervaringen van de consument.

Algemene voorwaarden
De keurmerkhouder maakt gebruik van algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden ontbreken zullen de algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Signbedrijven worden toegepast.
De keurmerkhouder zorgt ervoor dat bij het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden is bij voorkeur bij alle offerte integraal opgenomen. Op verzoek van de klant zendt de keurmerkhouder een exemplaar van de algemene voorwaarden aan de klant. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands gesteld.
De keurmerkhouder die gebruik maakt van zijn eigen algemene voorwaarden, zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met klanten, indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de klant of het bepaalde in deze gedragscode. Dit betekent onder meer dat de gebruikte algemene voorwaarden geen bepalingen mogen bevatten die voorkomen op de grijze of zwarte lijst zoals genoemd in artikel 6:236 BW en 6:237 BW of anderszins onredelijk bezwarend zijn.

Erkenning elektronische communicatie
De keurmerkhouder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Wetgeving met bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek voor
overeenkomsten gesloten op afstand (bv. via een webshop) dienen te worden nageleefd. 

Financiële situatie
De keurmerkhouder garandeert dat hij voldoende financiële middelen heeft om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Keurmerkhouder moet, bij twijfel of klachten, op verzoek van de Stichting Keurmerk Signbedrijven, kunnen aantonen solvabel te zijn. 

Aansprakelijkheid
De keurmerkhouder is aansprakelijk voor zijn eigen handelingen en voor die van zijn medewerkers en onderaannemers. De keurmerkhouder is hiervoor verzekerd middels een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Ervaring, deskundigheid en kwaliteit
De keurmerkhouder erkent voldoende ervaring en deskundigheid te hebben om de producten en diensten die hij aanbied te kunnen adviseren.
De keurmerkhouder betracht bij de uitvoering van zijn werk actuele deskundigheid en vakmanschap door medewerkers of onderaannemers in te zetten die via opleiding en/of praktijkervaring hiervoor gekwalificeerd zijn.
Keurmerkhouders houden hun deskundigheid en vakbekwaamheid op peil en ontwikkelen deze door educatie.
Keurmerkhouders aanvaarden alleen een opdracht indien, en voor zover zij over voldoende deskundigheid kunnen beschikken om deze opdracht uit te voeren.
De keurmerkhouder moet aantoonbare ervaring en deskundigheid hebben in de signbranche en kan minimaal drie referenties van tevreden klanten aan de Stichting Keurmerk Signbedrijven overleggen.
De Keurmerkhouder streeft betracht bij de uitvoering van zijn werk naar de meest optimale kwaliteit van producten en/of diensten die mogelijk is voor de afgesproken prijs.

Klachten- en geschillenregeling
De keurmerkhouder neemt vragen en klachten van klanten serieus. Vragen en klachten worden met bekwame spoed in behandeling genomen en afgehandeld. De keurmerkhouder spant zich in om terechte klachten naar tevredenheid op te lossen. Voor vragen en klachten zal de keurmerkhouder op een of meer (kenbare) werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) bereikbaar zijn. Bij onopgeloste klachten kan de klant gebruik maken van het online klachtenregistratie en behandelingsysteem van Stichting Keurmerk Signbedrijven volgens het klacht- en geschilreglement van Stichting Keurmerk Signbedrijven als vermeld op de website signkeur.nl.

De keurmerkhouder heeft vervolgens dertig dagen tijd om te reageren. Stichting Keurmerk Signbedrijven informeert de de klant. De klant heeft dan tien dagen de gelegenheid om Stichting Keurmerk Signbedrjven te laten weten of hij/zij de geschillenbeslechting wil voortzetten. Stichting Keurmerk Signbedrijven zal vervolgens binnen dertig dagen een oordeel doen. 

De Stichting brengt geen proceskosten in rekening. Kosten die de klant of keurmerkhouder zelf maakt, bijvoorbeeld in geval een advocaat is ingeschakeld, vallen hier buiten. 

Certificering keurmerkhouder
Het keurmerk wordt afgegeven per bedrijf voor een periode van maximaal drie jaar. Iedere keurmerkhouder is afzonderlijk gecertificeerd. Handhaving van het keurmerk na drie jaar, is alleen mogelijk na een geheel nieuwe certificering. 
De keurmerkhouder wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien keurmerkhouder niet meer aan de gedragscode voldoet of onvoldoende solvabel is, kan het keurmerk tijdelijk opgeschort of ingetrokken worden. Het opnieuw verkrijgen van het keurmerk kan alleen na een geheel nieuwe certificering van het signbedrijf. 

De Stichting Keurmerk Signbedrijven kan een aanvraag voor een Signkeur keurmerk weigeren, wanneer de Stichting Keurmerk Signbedrijven van mening is dat acceptatie van de aanvrager in strijd is met de wet en/of deze code.

Reclame
De keurmerkhouder maakt geen misleidende reclame. Aanbiedingen zijn volledig en duidelijk. Zij zijn in de Nederlandse taal opgesteld of toegelicht. Prijzen worden - waar mogelijk- bij de aangeboden producten en/of diensten vermeld. Bij acties worden beperkingen, qua voorwaarden, duur of voorradigheid e.d., duidelijk vermeld.

Stichting Keurmerk Signbedrijven
Het Signkeur keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk.
De Stichting Keurmerk Signbedrijven heeft het recht om als gebruiker en licentiehouder van het merk Signkeur, tezamen met de licentiegever een vordering in te stellen of zich in een door of tegen de licentiegever aangevangen geding te voegen of tussen te komen.

Indien de licentiegever of de Stichting in rechte optreedt ter bescherming van het Signkeur keurmerk kunnen zij het bijzonder belang van de keurmerkhouders laten gelden en in hun eis tot schadevergoeding de bijzondere schade van de keurmerkhouders opnemen. 

Partners
De Stichting Keurmerk Signbedrijven heeft enkele partners. De keurmerkhouders kunnen aanbiedingen van deze partners of van de Stichting zelf ontvangen.

U kunt de gedragscode hier downloaden (pdf)