COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deStichting Keurmerk Signbedrijven. 

Op de inhoud en vormgeving van de uitingen van deze website rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of de Stichting Keurmerk Signbedrijven.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopieren of over te nemen. U dient te vermelden dat de meest actuele informatie te vinden is op www.signkeur.nl. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Stichting Keurmerk Signbedrijven of aan haar licentiegevers.

Het Signkeur woordmerk en beeldmerk zijn geregistreerde merken bij het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Sommige foto's zijn eigendom van en beschibaar gesteld door derden.